Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Vrijetijdsboulevard > Nieuwe woonwijk aan de Vrijetijdsboulevard

Nieuwe woonwijk aan de Vrijetijdsboulevard

We zijn al een aantal jaar samen met de ondernemers en grondeigenaren op de Vrijetijdsboulevard bezig met het maken van plannen voor het hele gebied. Van het gebied waar nu de fietscrossbaan is, willen we een woonwijk maken. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd en vorig jaar zijn wij gestart met de voorbereidingen. Dit is deelgebied B op het kaartje.

Woningbouw op de Vrijetijdsboulevard

Op 3 juni 2019 hebben wij een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Kampeerhal voor belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst lieten we schetsen zien van hoe de Vrijetijdsboulevard er mogelijk uit zou kunnen zien. Deze schetsen zijn nu verder uitgewerkt in een ‘ontwikkelvisie’. In deze visie staan de kaders voor de invulling van het gebied. De daadwerkelijke invulling en opzet van de woonwijk komt tot stand met een marktpartij. De marktpartij wordt gekozen door een aanbestedingstraject.

Een nieuw bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie

Het bestemmingsplan beschrijft waar in een nauwkeurig omschreven gebied wel en niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden, hoe hoog of diep de bebouwing maximaal mag zijn. Het geeft een beeld van de te toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden. Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij het afgeven van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het  bestemmingsplan.

De huidige gronden hebben nu nog een bedrijfsbestemming. Er mogen nu geen woningen worden gebouwd. Het bestemmingsplan moet dus moeten worden gewijzigd. Afgelopen jaar zijn wij dan ook druk geweest met de voorbereidingen in de vorm van onderzoeken op het gebied van bodem, ecologie, geluid enzovoort. Op dit moment wordt het conceptbestemmingsplan beoordeeld.

Planning woningbouw in hoofdlijnen

Het ontwerpbestemmingsplan wordt  eind juni voor zes weken ter inzage gelegd.  Dit staat op de gemeentepagina en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Tijdens die zes weken is er de ruimte een reactie in te dienen.  De reacties worden beoordeeld en mogelijk meegenomen in het ontwerp. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast in september.

De aanbestedingsprocedure wordt begin juni opgestart. Wij hopen eind december een projectontwikkelaar te hebben gevonden die de woonwijk gaat realiseren. De uitvoeringsfase, oftewel de daadwerkelijke bouw van de woningen vindt plaats medio 2022. De oplevering van de woonwijk is als alles meezit eind 2022.